خرید لباس رشد 8/13 درصدي طلاق و افزايش يك درصدي ازدواج در سال گذشته

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال كشور، سال گذشته با رشد 13,8 درصدي طلاق و افزايش يك درصدي ازدواج در كشور مواجه بوده‌ايم.به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، كل جمعيت ايران 72 ميليون 874 هزار و 50 نفر است، كه از اين تعداد 49 ميليون 918 هزار و 725 نفر جميعت شهري و 22 ميليون 955 هزار و 325 نفر جمعيت روستايي هستند.در سال 88، يك ميليون و 348 هزار و 546 واقعه ولادت در كشور رخ داده است كه از اين تعداد 937 هزار و 639 مورد ولادت شهري و 410 هزار و 907 واقعه ولادت روستايي بوده است.* سال گذشته در هر ساعت 154 واقعه ولادت در كشور ثبت شد———————————————————————-در اين گزارش آمده است: در سال گذشته در هر ماه 112 هزار و 379 واقعه ولادت به ثبت رسيد و همچنين در هر شبانه روز 3 هزار و 695 واقعه ولادت ثبت شده است و در هر ساعت در كشور 154 واقعه ولادت به ثبت رسيده است.بر اساس آمار به دست آمده در سال گذشته 393 هزار و 514 واقعه فوت به ثبت رسيده‌ است.*روزانه 1078 نفر در كشور فوت كردند——————————————–در سال 88 در هر شبانه روز هزار و 78 واقعه فوت به ثبت رسيده است و بر اساس آمار در هر ساعت تعداد 45 واقعه فوت به ثبت رسيده است و همچنين 261 هزار و 137 واقعه فوت در شهرها بوده است.*ثبت روزانه بيش از 2 هزار واقعه ازدواج در كشور——————————————————–بر اساس آمار اعلام شده از سوي ثبت احوال در سال گذشته 890 هزار و 208 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه از اين تعداد 629 هزار و 893 واقعه ازدواج شهري و 260هزار و 315 ازدواج روستايي بوده است.در سال 88 در هر ماه 74 هزار و 184 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است. بر اساس آمار به دست آمده در هر شبانه روز 2 هزار و 439 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است و در هر ساعت تعداد 102 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است.* سال گذشته در هر ساعت 14 واقعه طلاق ثبت شده است———————————————————————125 هزار و747 واقعه طلاق در سال گذشته در كشور به ثبت رسيده است كه از اين تعداد 106 هزار و 548 واقعه طلاق شهري و 19 هزار و 199 واقعه طلاق روستايي به ثبت رسيده است.در سال 88 در هر ماه 10 هزار و 479 واقعه طلاق به ثبت رسيده است. در سال گذشته در هر شبانه روز تعداد 345 واقعه طلاق به ثبت رسيده است. همچنين در هر ساعت تعداد 14 واقعه طلاق به ثبت رسيده است.در سال گذشته يك ميليون و 348 هزار و 546 واقعه ولادت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.7 درصد افزايش داشته است.تعداد ولادت ثبت شده شهري در سال1388، 937 هزار و 639 رويداد و تعداد ولادت روستاي410 هزار و 907 رويداد بوده است.در سال 1388 تعداد ولادت ثبت شده تا يك‌سال پس از وقوع يك ميليون323 هزار و 203 واقعه است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4.4 درصد افزايش داشته است.تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانوني در سال قبل 1 ميليون و741 هزار و 158 واقعه است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 7.4 درصد افزايش داشته است.* در مقابل 100 واقعه ولادت دختر، 105 پسر به دنيا آمدند—————————————————————–نسبت جنسي حاصل از ثبت ولادت در سال گذشته برابر با 105.5 است كه همين شاخص در مدت مشابه سال قبل 105 حاصل شده است. (يعني در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر 105.5 واقعه ولادت پسر به ثبت رسيده است.)بيشترين مواليد ثبت شده در سال 88 مربوط به گروه سني مادران 29-25 است و برابر با423 هزار و 587 رويداد بوده كه حدود 31.4 دصد از كل ولادت‌هاي ثبت شده، بوده است.در سال گذشته 393 هزار و 514 واقعه فوت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.8 درصد كاهش داشته است.تعداد فوت ثبت شده شهري در سال گذشته 261 هزار و 137 و تعداد فوت روستايي آن برابر با 132هزار و 377 رويداد است.در سال 1388 تعداد فوت ثبت شده تا يك‌سال پس از وقوع برابر با 336هزار و 392 واقعه است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل در صد 0.1 كاهش داشته است.*در ازاي مرگ 100 زن، 121 مرد فوت شده‌اند—————————————————–تعداد فوت ثبت شده مهلت قانوني در سال گذشته برابر با 293هزار و 979 واقعه است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزايش داشته است.در سال 1388 در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان، تعداد 121 مورد فوت مردان به ثبت رسيده است كه همين نسبت در مدت مشابه سال قبل 117 بوده است.در سال گذشته 890هزار و 208 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1 درصد افزايش داشته است.بر اساس اين گزارش، در سال 1388 بيشترين ازدواج ثبت شده مردان بين گروه سني 24-20 سال با رقم 367هزار و 131 نفر بوده است كه البته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3.1 درصد كاهش داشته است.* بيشترين ازدواج ثبت شده زنان بين گروه سني 24-20 است———————————————————————در سال گذشته بيشترين ازدواج ثبت شده زنان بين گروه سني 24-20 سال با رقم 320 هزار و 445 نفر بوده است كه البته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 0.6 درصد افزايش داشته است.در سال 1388 بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده مردان مربوط به گروه سني 24-20 ساله كه با زنان 19-15 ساله ازدواج نموده‌اند و تعداد آن برابر با 172 هزار و 739 واقعه است.در سال گذشته تعداد 125هزار و 747 واقعه طلاق به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.8 درصد افزايش داشته است.* ميانگين سن طلاق مردان در سال گذشته 34.1 سال است———————————————————————ميانگين سن طلاق مردان در سال 88 برابر با 34.1 سال است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 33.1 سال بوده است.در سال 1388 بيشترين طلاق ثبت شده مردان بين گروه سني 29-25 سال با رقم 35هزار و 795 واقعه بوده است.بر اساس اين گزارش، در سال گذشته بيشترين طلاق ثبت شده زنان در گروه سني 20-24 سال با رقم 32هزار و 205 واقعه بوده است.*ميانگين سن طلاق زنان در سال 88 برابر با 29,3 سال است———————————————————————ميانگين سن طلاق زنان در سال 1388 برابر با 29,3 سال است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 28,1 سال بوده است.در سال گذشته 4 هزار و 321 رويداد طلاق ثبت شده مربوط به مردان بالاي 60 سال و تعداد هزار و 356 رويداد طلاق ثبت شده مربوط به زنان بالاي 60 سال است.بررسي علل و عوامل كاهش يا افزايش ثبت واقعي چهار گانه در بعضي از استان‌‌هاتعداد ولادت ثبت شده در سال 88 برابر با يكي ميليون 348 هزار و 546 رويداد بوده كه نسبت به سال قبل 3.7 درصد رشد داشته است.*بررسي دلايل افزايش ولادت——————————–از مهمترين دلايل افزايش ولادت مي‌توان به اجراي طرح‌هاي ويژه در برخي از استان‌ها، توجه خاص استان‌ها به ثبت ولادت در مهلت‌هاي جاري و يا قانوني و يا عوامل جمعيتي مانند تغيير ساختار هرم سني جمعيت كشور و افزايش جمعيت در معرض سن ازدواج كه متاثر از افزايش مواليد دهه 60 و به تبع آن رسيدن افراد به سن ازدواج و تصميم خانواده‌ها به داشتن 1 تا 2 فرزند اشاره كرد كه همه اين عوامل منجر به رشد 3.7 درصدي ثبت ولادت در كشور شده است.استان‌هاي خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان و يزد به ترتيب با 10 درصد، 9./ درصد و 6.9 درصد افزايش، بيشترين درصد تغييرات در سطح كشور را داشته‌اند. ضمن اينكه يكي از دلايل اصلي اين افزايش اجراي طرح‌هاي ويژه به منظور شناسايي و ثبت ولادت‌هاي معوقه مربوط به سال‌هاي قبل در اين استان‌ها بوده است.در استان خوزستان نسبت به سال گذشته 6.5 درصد افزايش ثبت ولادت را شاهد بوده‌ايم. در اين استان حدود يك ميليون و چهار صد هزار نفر بين سنين 18 تا 28 سالگي قرار دارند. كه اين افراد در واقع جمعيت در معرض ازدواج هستند و علي القاعده افزايش درصد تغييرات ثبت ولادت در اين استان مي‌تواند ناشي از ازدواج افراد مذكور باشد.همچنين استان‌هاي آذربايجان شرقي، بوشهر و فارس به دليل داشتن سهم بالاي جمعيت در معرض ازدواج داراي افزايش درصد تغييرات ثبت ولادت به ترتيب با ارقام 4.5 درصد 4.6 درصد و 4.6 درصد بوده‌اند.طبق سرشماري سال 85، جمعيت 18 تا 27 سال استان آذربايجان شرقي برابر با 881هزار و 847 نفر، استان بوشهر برابر با 237هزار و 848 نفر و در استان فارس برابر يك ميليون 163هزار و 490 نفر بوده است كه اين خود مي‌تواند باعث افزايش ازدواج و واقعه ولادت در سال 88 نسبت به سال قبل بوده باشد.در استان‌هاي سمنان، قزوين و قم به ترتيب 6,4 درصد، 5,4 درصد و 4.9 درصد افزايش ثبت ولادت نسبت به سال قبل وجود داشته است كه دلايل عمده آن مي‌تواند مهاجر پذير بودن آنها به دليل نزديكي به پايتخت دانست همچنين همكاري و تعامل بيشتر زايشگاه‌ها، مراكز بهداشتي و درماني و دهياري‌هاي سراسر كشور با ادارات ثبت احوال را مي‌توان يكي از دلايل اصلي افزايش ثبت ولادت در كشور دانست.*بررسي فوت در كشور————————–در سال 1388، 393 هزار و 514 رويداد فوت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5,8 درصدي كاهش داشته است، كه از دلايل اصلي آن اجراي طرح‌هاي ويژه و شناسايي ثبت فوت هاي معوقه در سال 1387 بوده است كه آمار فوت‌هاي معوقه‌ ناشي از اجراي طرح‌ها را كسر كنيم حدود 8821 واقعه فوت 2.4 درصد افزايش در ثبت فوت جاري به دست مي‌آيد.بيشترين كاهش فوت مربوط به استان خراسان جنوبي، هرمزگان و كهكيلويه و بوير احمد و گيلان است كه به ترتيب ارقام 62,4 و 61.4 و 18.7 درصد را به خود اختصاص داده‌اند كه علت اصلي كاهش ثبت فوت آنها، انجام طرح ويژه و شناسايي و ثبت فوت‌هاي معوقه‌ در سال 1387 بوده كه نسبت به شناسايي و ثبت فوت‌هاي معوقه اقدام كرده‌اند.استان خراسان جنوبي با 62.4 درصد كاهش ثبت فوت سال 1388 نسبت به سال 1387 مواجهه بوده كه ناشي از اجراي طرح ويژه، شناسايي و ثبت فوت معوقه در استان بوده است. (در سال 1387 تعداد 18762 واقعه فوت در اجراي اين طرح به ثبت رسيده است).استان‌هاي هرمزگان و كهگلويه و بوير احمد و گيلان به ترتيب با كاهش 61.4 درصد و 51.9 و 18.7 درصد ثبت فوت نسبت به سال قبل روبرو بوده است كه ناشي از مراحل پاياني طرح و ثبت قسمت اعظم از فوت‌هاي معوقه در سال 1387 بوده است.از طرفي استان سمنان، سيستان و بلوچستان خراسان شمالي و مازندران در ثبت فوت رشدي به ترتيب معادل 31.7 و 28.6 و 11.4 و 26.5 درصدي داشته است.استان‌هاي مازندران و خراسان شمالي اگر چه به طور مصوب طرحي در آن اجرا نشده اما افزايش 26.5 و 11.4 درصدي ثبت فوت در اين استان نسبت به سال قبل نشان از حضور مستمر مأمورين در مناطق روستايي و پيگيري مستمر مسئولان استان در ثبت واقعه فوت است.استان سمنان افزايش 31.7 درصدي ثبت فوت در سال 1388 نسبت به سال قبل را به خود اختصاص داده كه ناشي از اجراي طرح‌هاي پالايش اسناد و تعيين تكليف اسناد راكدي است كه بيش از 100 سال از قدمت آنها مي‌گذرد.استان سيستان و بلوچستان با افزايش 28.6 درصدي ثبت فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از تلاش ويژه استان دارد كه حضور فعال كاركنان به صورت اكيپ‌هاي ويژه در مناطق روستايي و همكاري مسئولين استان در جهت شناسايي فوت‌هايي كه بيش از يكسال از وقوع آن گذشته و به ثبت رسيده است.بايد توجه داشت كه با اجراي طرح‌هاي ويژه در حضور كاركنان ثبت احوال در مناطق روستايي نسبت به شناسايي و ثبت فوت به خصوص فوت‌هاي معوقه كه مربوط به سال‌هاي قبل بوده اقدام كرده و باعث رشد اين واقعه شده‌اند كه اگر آمار فوت‌هاي معوقه كسر شود، رشد فوت به صورت متعادل حدود 0.4 بدست مي‌آيد.* رشد يك درصدي ازدواج در كشور—————————————–مقايسه آمار ازدواج كشور در سال 1388 نسبت به سال 1387 تنها يك درصد رشد را نشان مي‌دهد. كه بايد اذعان داشت اين افزايش با توجه به حجم جمعيت واقع در سن ازدواج، كشور، كمتر از حد انتظار است (بر اساس نتايج سرشماري 1385، بيش از 35 درصد جمعيت كشور را سنين 10 تا 24 سال تشكيل داده‌اند) علت اين كاهش را مي‌توان در افزايش ميانگين سن ازدواج در مردان و زنان كشور ملاحظه كرد.با بررسي مقايسه آمار ازدواج استان‌ها در سال 1388 مشخص شد، 40 درصد از استان‌هاي كشور 12 استان با افزايش ثبت ازدواج روبرو بوده‌اند. از جمله اين استان‌ها، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، گلستان و كرمانشاه است. كه در بررسي علت افزايش ثبت ازدواج در اين استان‌ها، مي‌توان به ساختار سني جمعيت آنها اشاره كرد كه نزديك به 38 درصد از جمعيت آنها در سنين ازدواج قرار دارند.افزايش بيشتر ازدواج در استان سيستان و بلوچستان، ناشي از ثبت ازدواج‌هاي معوقه‌ اين استان در سال 1388 بوده است. در توضيح ازدواج‌هاي معوقه بايد اظهار كرد، زنان و مردان كه ازدواجشان قبلاً به صورت شرعي اتفاق افتاده اما به لحاظ قانوني رو رسمي ثبت نشده، بعد از گذشت سال‌ها از زندگي زناشويي خود به منظور بهره‌مندي از امكانات و تسهيلات اجتماعي اقدام به ثبت ازدواج خود مي‌كنند كه به اين ترتيب ازدواج آنان موقعه ناميده مي‌شود.همچنين 60 درصد از استان‌هاي كشور در سال 1388 كاهش ثبت ازواج را داشته‌‌اند از دلايل كاهش ازدواج در استان‌هاي اصفهان و مازندران، مي‌توان به پايين بودن سهم اين استان‌ها در جمعيت واقع در سن ازدواج 32.5 و افزايش سن ازواج زنان اشاره كرد كه بيشترين تعداد ازواج زنان اين استان‌ها مربوط به گروه سني 24-20 ساله است اما استان قزوين عليرغم اينكه بيشترين ازدواج زنان را در گروه سني 19-15 ساله داشته با كاهش وقوع ازدواج روبرو بوده است كه علت آن را بايد در مشخصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بررسي كرد.* رشد 8/13 درصدي طلاق——————————-ميزان وقوع طلاق حدود 13.8 نسبت به مدت مشابه سال افزايش داشته است كه علل و عوامل موثر بر اين افزايش به صورت پژوهش ميداني قابل شناسايي اما آنچه كه در كل مي‌توان اشاره داشت اين است كه در سال 1388 حدود 53 درصد از كل طلاق‌هاي صورت گرفته مربوط به 5 سال اول زندگي، مشترك زوجين بوده و حدود 15 ردصد از طلاق‌هاي ثبت شده كشور مربوط به به زوجيني است كه طول مدت ازدواج آنها كمتر از يكسال است.از جمله علل عمده طلاق مي‌توان به عدم سازش و انتخاب نادرست زوجين، كمرنگ شدن و تغيير در نقش‌هاي سنتي و نظارت خانواده و غيره اشاره كرد.استان‌هاي آذربايجان شرقي 18.7، تهران 16.5، چهار محال بختياري 32.0 خوزستان 15.7، گلستان 37.2 گيلان 25.4 مركزي 15.5 و يزد 32.2 درصد بيشترين افزايش را داشته كه برابر بررسي به عمل آمده، علاوه بر علل و عوامل فوق الذكر مواردي نيز از سوي ادارات ثبت احوال استان‌هاي مربوط ذكر شده كه به مواردي از آنها اشاره مي‌شود.در استان تهران؛ به نظر مي‌رسد افزايش مهاجرت به تهران، تركيب قوميت‌ها و تفاوت‌هاي فرهنگي و عدم آگاهي كافي جوانان از انتخاب همسر مي‌تواند از جمله علل و عوامل موثر افزايش طلاق باشد.در استان چهار محال و بختياري، فعال شدن دفاتر طلاق استان در سال 1387 و ثبت طلاق در محل وقوع از دلائل افزايش طلاق است.در استان خوزستان؛مي‌توان به انجام طلاق توافقي در دوران عقد و قبل از ازدواج اشاره كرد.در استان فارس مي‌توان به انتخاب نادرست و عدم بلوغ شناختي فرزندان و در نهايت ناسازگاري زوجين اشاره كرد.در استان يزد رسيدگي به موقع به پرونده‌ها در سيستم قضايي، رشد كم واقعه طلاق در گذشته، ازواج‌هاي خارجي قوميتي به دليل مهاجرت اشتغال زنان و استقلال مالي اشاره شده است.