خرید لباس مقررات جدید کسر خدمت کارکنان وظیفه

مدیر کل مشمولین نیروهای مسلح در خصوص رفع مشکلات کسر خدمت مشمولین وظیفه اعلام کرد: در اجرای مقررات خدمت یکی از فرزندان جانبازان به ازای یک درصد 21 روز، رزمندگان به ازای هر ماه جبهه 18 روز و آزادگان هر ماه اسارت 15 روز کسر می گردد.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی مدیر مشمولین نیروهای مسلح در خصوص شرایط جدید کسر خدمت کارکنان وظیفه همچنین اظهار داشت: خدمت بسیجیان فعال به ازای هر سال خدمت در بسیج 45 روز تا 3 ماه جزء خدمت دوره ضرورت آنان محاسبه و حداکثر تا 9 ماه از خدمت آنان کسر می گردد.وی ادامه داد : از آنجایی که ارائه اسناد و مدارک و بررسی مارد فوق در حین خدمت دوره ضرورت مشکلاتی را برای مردم و نیروهای مسلح ایجاد می کند تصمیم گرفته شد، مدارک کلیه افراد واجد شرایط قبل از اعزام رسیدگی و به میزان کسر خدمت آنان در برگ اعزام درج گردد.سردار کمالی در ادامه خاطر نشان کرد: به همین منظور کلیه افراد واجد شرایط قبل از اخذ برگ اعزام به خدمت بایستی به مبادی ذیربط مراجعه و مدارک قانونی کسر خدمت خود را اخذ و به همراه سایر مدارک لازم جهت اخذ برگ اعزام به خدمت به مراکز پلیس +10 تحویل نمایند. مدارک فوق از سوی سازمان وظیفه عمومی بررسی و مدت کسر خدمت ارائه شده در برگ اعزام به خدمت آنان درج می گردد.ضمنا وی یادآوری کرد کسانی که به خدمت اعزام شده اند یا قبلا برگ اعزام دریافت کرده اند کماکان کسر خدمت آنان در حین خدمت رسیدگی خواهد شد و از مراجعه به پلیس +10 یا مراکز وظیفه عمومی ناجا خودداری نمایند.وی افراد در شمول این مقررات را بالغ بر یکصد و پنجاه هزار نفر اعلام نمود.سردار کمالی در پایان تاکید کرد کلیه افراد وظیفه عمومی که جهت انجام خدمت دوره ضرورت فراخوانی می شوند بایستی به موقع خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند و جهت احترام به مشمولینی که به موقع خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی می کنند هیچ برنامه ای جهت بخشش اضافه خدمت مشمولین غایب وجود ندارد.