خرید لباس بازنشستگي اساتيد، مخالف سياست‌هاي دولت است

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در واكنش به موج جديد بازنشستگي اساتيد در دانشگاه‌ها گفت: ركود علمي در حال‌حاضر بهانه‌ جديدي از سوي وزارت علوم براي بازنشستگي تبعيض‌آميز اساتيد است و اگر قرار بر اين است كه بر اساس ركود علمي اساتيد بازنشسته شوند، بايد تعداد زيادي از اساتيد كشور بازنشسته شوند.سعدالله نصيري عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به ايلنا گفت: ما به دو شكل مي‌توانيم اساتيد را بازنشسته كنيم در شكل اول اگر استادي ركود علمي داشته باشد و در طول سابقه خود مقاله علمي و ارتقا نداشته باشد، بايدبازنشسته شود.به گفته او اما آنچه كه در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم اين است كه اساتيدي كه به شكلي به قول وزير علوم سكولار باشند و با نگرش‌هاي فكري و سياست‌هاي دولت مخالفت و دگرانديشي داشته باشند، بازنشسته مي‌شوند كه اين مسئله تبعيض‌آميز است.